Strona Kierunki kształcenia

Wydział Inżynierii Mechanicznej prowadzi studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie), II stopnia (magisterskie) oraz niestacjonarne I i II stopnia. Studia I stopnia trwają 7 semestrów w try­bie stacjonarnym lub 8 semestrów w trybie niestacjonarnym. Studia II stopnia trwają odpowiednio 3 lub 4 semestry i są przeznaczone dla inżynierów po ukończeniu studiów I stopnia. Kierunki Inżynieria Biomedyczna, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Mechatronika, przyjęte Uchwałą Nr 169 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów rozpoczynających się na Politechnice Poznańskiej od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie (https://bip.put.poznan.pl/pl/2019/uchwala-nr-169-z-dnia-26-czerwca-2019) znalazły się na priorytetowej liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wśród 30 kierunków o klu­czowym znaczeniu dla gospodarki.

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Rodzaje studiów: stacjonarne I stopnia i II stopnia

Na kierunku Inżynieria Biomedyczna student uczy się projektować apa­raturę i urządzenia medyczne. Od konstruktorów i serwisantów takiej aparatury wymaga się, aby posiadali wiedzę obejmującą podstawy mechaniki, mechatroniki, inżynierii materiałowej, medycyny i innych po­krewnych dziedzin. Stopień złożoności stosowanej aparatury sprawia, że potrzebna jest wysokokwalifikowana kadra o wykształceniu wykra­czającym poza obszary konstruktora mechanika czy mechatronika. Studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna mają na celu przygotowanie absolwentów mogących sprostać temu wyzwaniu. W trakcie realizacji programu kształcenia student uzyska wiedzę niezbędną do konstruo­wania, eksploatowania i serwisowania urządzeń biomedycznych, czyli takich, które stosowane są przede wszystkim w środowisku szpitalnym i ambulatoryjnym do diagnozowania pacjentów, prowadzenia zabie­gów i operacji, rehabilitacji oraz do przeprowadzania doświadczeń biomedycznych. Student zapoznana się też - przede wszystkim od strony inżynierskiej - z podstawami biomechaniki, projektowania protez i implantów oraz z zastosowaniem różnorodnych metod akustycz­nych, optycznych, elektronicznych i informatycznych w medycynie.

Na kierunku Inżynieria Biomedyczna studenci mają do wyboru następujące specjalności (studia I stopnia):

• budowa i eksploatacja urządzeń medycznych,

• protetyka.

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia.

Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej inżynierskiej.

Studenci studiów II stopnia mają możliwość wyboru spośród nastę­pujących specjalności:

  • urządzenia medyczne i rehabilitacyjne,
  • inżynieria implantów i protezowania.

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

Rodzaje studiów: stacjonarne I i II stopnia, niestacjonarne I i II stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu nauk podstawowych, technicznych oraz ekonomicznych i zarządzania. Wiedza ta pozwala absolwentom na samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych, we wszechstronnym ujęciu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, a także na kierowanie zespołami ludzkimi. Podczas studiów kształtuje się umiejętność myślenia systemowego, łączenia abs­trakcji i konkretów, formułowania problemów i ich rozwiązywania. Szeroki zakres wiedzy, jaki daje ten, najbardziej uniwersalny, kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagno­stycznej, a także menedżerskiej i dydaktycznej. Studia I stopnia kończyć się one będą wykonaniem pracy dyplomowej inżynierskiej w zakresie specjalności:

Studia STACJONARNE I stopnia:

• konstrukcja maszyn i urządzeń,
• technologia przetwarzania materiałów,
• technologia maszyn.

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia.

Studia NIESTACJONARNE I stopnia:

• konstrukcja maszyn i urządzeń,
• inżynieria mechaniczna,
• technologia przetwarzania materiałów,
• spawalnictwo.

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia.

Studenci studiów II stopnia mają możliwość wyboru spośród nastę­pujących specjalności:

• diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe,
• informatyzacja i robotyzacja wytwarzania,
• inżynieria mechaniczna,
• konstrukcja maszyn i urządzeń,
• systemy MES w mechanice,
• technologia przetwarzania materiałów,
• wirtualna inżynieria projektowania.

 

MECHATRONIKA

Rodzaje studiów: stacjonarne I i II stopnia, niestacjonarne I i II stopnia
(studia niestacjonarne - brak naboru od roku akademickiego 2018/2019)

Nazwa mechatronika pochodzi od połączenia dwóch słów: „mechanika" oraz „elektronika". Program tego kierunku studiów obejmuje kształcenie w zakresie mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki oraz przygotowuje do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokompu­terowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działają­cych inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Mechatronika to kierunek studiów dla osób wykazujących zaintereso­wanie takimi zagadnieniami jak: projektowanie urządzeń precyzyjnych, zastosowanie systemów komputerowych w automatyzacji maszyn i urządzeniach technologicznych, programowanie sterowników i syste­mów komputerowych, projektowanie elektronicznych układów sterowa­nia i pomiarów, robotyka oraz zastosowane sztucznej inteligencji.

Studenci kierunku Mechatronika mają obecnie do wyboru następujące specjalności (studia I i II stopnia):
• konstrukcje mechatroniczne,
• automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych,

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia

Prowadzone będą także studia stacjonarne II stopnia w języku wykłado­wym angielskim: MECHARTONICS - Mechatronic Constructions

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Rodzaje studiów: stacjonarne I i II stopnia, niestacjonarne I i II stopnia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to nowoczesny, popularny i interdy­scyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z prob­lematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwen­tom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach. W nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych coraz większą rolę odgrywają systemy informatyczne, w których komputerowo ste­rowane maszyny są połączone poprzez sieci z działami przygotowania produkcji, marketingu i zarządzania. Absolwent tego kierunku jest szczególnie dobrze przygotowany do organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych. Uzyskuje także wiedzę w zakresie działalno­ści techniczno-handlowej. Wiedza menedżerska w połączeniu z wiedzą techniczną daje dobre podstawy do zajmowania stanowisk kierowni­czych w przedsiębiorstwach, w których technika ma duże znaczenie. Uzyskane przygotowanie jest także znakomitym fundamentem do za­kładania i prowadzenia własnych małych i średnich, nowoczesnych firm produkcyjno-handlowych.

Studia I stopnia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej inżynier­skiej w zakresie specjalności:

• informatyzacja produkcji

• systemy produkcyjne

• logistyka przedsiębiorstwa (tylko studia niestacjonarne)

• zarządzanie jakością (tylko studia niestacjonarne)

Od naboru 2019/20 nie ma podziału na specjalności na studiach I stopnia.

Na studiach II stopnia przewidywane są następujące specjalności:

• informatyzacja produkcji

• systemy produkcyjne

• zarządzanie jakością

• logistyka przedsiębiorstwa (tylko studia niestacjonarne)

 

Studiując na naszym Wydziale możesz zostać specjalistą w zakresie:  

•  inżynierii biomedycznej,

•  diagnostyki maszyn i systemów pomiarowych,

informatyzacji i robotyzacji wytwarzania,

informatyzacji produkcji,

•  inżynierii mechanicznej,

•  inżynierii w medycynie,

•  konstrukcji maszyn i urządzeń,

•  konstrukcji mechatronicznych,

•  logistyki przedsiębiorstwa,

•  materiałów metalowych i tworzyw sztucznych,

•  mechaniki materiałów i konstrukcji,

•  mechatroniki w środkach transportu,

•  systemów produkcyjnych,

•  technologii przetwarzania materiałów,

zarządzania jakością,

oraz innych gwarantujących Ci w przyszłości atrakcyjną pracę.