Pracownik

dr inż. Magdalena Diering, adiunkt
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 308
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2738

Zainteresowania zawodowe

 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) - dla cech mierzalnych i/lub jakościowych (poziom zgodności decyzji oceniających)
 • Inżynieria jakości
 • Systemy zarządzania jakością 
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami/przedsięwzięciami

Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Możliwe tematy/obszary tematyczne:

 1. Analiza systemu pomiarowego (MSA) (dla cech mierzalnych i/lub jakościowych; dla badań niszczących/pomiarów niepowtarzalnych)
 2. Komputerowe wspomaganie analizy systemów pomiarowych (MSA) – opracowanie aplikacji w MS Excel
 3. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia na WBMiZ – opracowanie wybranych procedur systemowych, badania ankietowe
 4. PPAP (Production Part ApprovalProcess) narzędziem komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą
 5. APQP (Advanced Product Quality Planning) narzędziem skutecznego i efektywnego wdrażania nowych produktów
 6. Doskonalenie przez zapobieganie – metoda FMEA narzędziem wspomagania projektowania/doskonalenia procesu wytwarzania 
 7. Karta kluczowych wskaźników (KPI) jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem/projektem
 8. Doskonalenie procesu wytwarzania poprzez zastosowanie metodyki Six Sigma
 9. Zarządzanie projektami/przedsięwzięciami (metodyki)


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 3
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
FMEA
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
FMEA
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
FMEA
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zastosowanie cyklu DMAIC w analizie zwrotów i reklamacji – studium przypadku w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Application of DMAIC cycle to analysis of returns and complaint – case study on the example of selected production company
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie produkcji poprzez wprowadzenie elementów Industry 4.0 w obszarach produkcji samochodów użytkowych
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Inteligentne sterowanie produkcją w wybranej firmie motoryzacyjnej
Intelligent production control in a selected automotive company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Proces zatwierdzania części do produkcji seryjnej w przemyśle motoryzacyjnym – porównanie wymagań dwóch standardów branżowych
Part approval process for serial production in the automotive industry – comparison of the requirements of two industry standards
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Reorganizacja wybranego stanowiska pracy z zastosowaniem podejścia lean manufacturing
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zastosowanie raportu 8D w analizie niezgodności na stanowisku operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC – studium przypadku w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Application of 8D report to analysis of defects at the operator of numerically controlled CNC machines workstation – case study on the example of selected production company
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Analiza wad procesu wtrysku w przedsiębiorstwie HellermannTyton Sp. z o.o.
Defects analysis of injection / molding process in the HellermannTyton, LLC company
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie przydatności systemów kontrolno-pomiarowych w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej i elektronicznej
Control and measurement system study in the automotive and electronics industry production companies
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Identyfikacja obszarów do doskonalenia w procesie usługi napraw urządzeń elektronicznych
Identification of areas for improvement in the service repair process of electronic devices
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Methods and tools to support risk management in the production company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Analiza systemu pomiarowego wybranej cechy mierzalnej szyberdachu samochodowego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej
Measurement system analysis for selected measurable feature of car sunroof on the example of automotive industry company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie przydatności systemu kontrolno-pomiarowego na wybranych etapach produkcji resorów pneumatycznych w przedsiębiorstwie TIP-TOPOL
Measurement and control system study in selected stages of production process of air springs in the TIP-TOPOL company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie przydatności systemu pomiarowego stosowanego w procesie produkcyjnym wybranych elementów zaworów kulowych
Measurement system study in the production process of selected elements of ball valves
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania
Improving the system of quality assurance at Faculty of Mechanical Engineering and Management
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Podejście procesowe według wymagań standardu systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
Process approach according to the requirements of the quality management system standard in the automotive industry
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Reorganizacja wybranego stanowiska pracy z zastosowaniem podejścia lean manufacturing
Reorganization of selected workstation using the lean manufacturing approach